کناراشیانه ی تواشیانه می کنمقلب

فضای اشیانه راپرازترانه می کنمقلب

کسی سوال می کند توبرای چه زنده ایقلب

ومن برای زندگی تورا بهانه میکنمقلب

/ 2 نظر / 14 بازدید
انسان

[گل][گل][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][گل][گل] بسییییییییییییییییییار عالییییییییییی

زهرا

اخی میدونم دوریم سخته!مریم ازاون شعرایی که خودت نوشتی هم بزار