وصیت

وصیت کردم هرکی تومراسم ختمم گفت:

خدابیامرزتش راحت ش

بالبه ی سینی بکوبن تودهنش که اونم راحت بشه بیادپیش من

/ 4 نظر / 32 بازدید
شبنم

دستت به من نمی رسه پس خدابیامرزدت[قلب][گل]

amo mehdi

[خنده]

Edward

چررراااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[نگران]