من از شکست می ایم

بگذارهمه برای این اعتراف تلخ سرزنشم کنند

شکست نه برای پنهان شدن است ونه برای پنهان کردن

می گویند از صبح بنویس ازافتاب ومن چگونه ازخورشید بنویسم وقتی

تمام وقت باران پنجره ی چشمانم راشسته است.

همه دلشان نقش های مثبت می خواهد وادم ها ...امّامن گمان می کنم

این خیلی خوب است که نمی توانم ادای ادم های خیلی خوشبخت رادربیاورم

/ 0 نظر / 6 بازدید